MAL to integralna część Terminala Kultury Gocław dedykowaną mieszkańcom m.st. Warszawa, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców dzielnicy Praga – Południe. MAL jest przestrzenią, w której można realizować lokalne pomysły i działania skierowane na rzecz mieszkańców. Jego istnienie ma sprzyjać nawiązywaniu sąsiedzkich relacji oraz wzbogacać życie społeczno-kulturalne jego bywalców.

Regulamin korzystania z Miejsca Aktywności Lokalnej
(MAL) Terminala Kultury Gocław
 1. Powierzchnię MAL stanowi sala nr 42/parter – 50 m2 z aneksem kuchennym (sala nr 43/parter – 14 m2), sala nr 41/parter – 17m2, sala nr 39/parter – 16m2 oraz sala nr 44/parter – 78 m2.
 2. Przestrzeń i zasoby MAL są udostępniane bezpłatnie wszystkim mieszkańcom, którzy swoje inicjatywy, pomysły zgłoszą z odpowiednim wyprzedzeniem Koordynatorowi MAL.
 3. Wniosek o udostępnienie przestrzeni i zasobów MAL może zgłosić osoba, grupa osób i/lub organizacja pozarządowa. W imieniu osoby lub osób niepełnoletnich inicjatywę zgłasza prawny opiekun, przejmując odpowiedzialność za realizację inicjatywy.
 4. Potrzebę wykorzystania przestrzeni MAL należy zgłosić osobiście do Koordynatora lub mailowo na adres projekty@terminalkultury.pl, a także potwierdzić w formie pisemnej składając stosowny wniosek. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy udostępnienia przestrzeni i zasobów MAL.
 5. Działania realizowane w ramach MAL powinny dotyczyć następujących obszarów:
  • wzmacnianie wspólnoty lokalnej,
  • aktywizowanie społeczności lokalnych,
  • wspieranie integracji na poziomie lokalnym,
  • wymiana doświadczeń i wzajemne uczenie się,
  • budowanie więzi ze szczególnym uwzględnieniem wymiany i integracji międzypokoleniowej.
 6. Przykładowe formy aktywności, jakie mogą odbywać się w ramach udostępniania przestrzeni MAL, to m.in.: dyskusje, warsztaty, prelekcje, zajęcia, turnieje, występy, projekcje filmowe, inne.
 7. Uczestnictwo w inicjatywie oznacza zgodę na udostępnienie własnego wizerunku w mediach publicznych.
 8. W pomieszczeniach MAL-u nie mogą odbywać się działania komercyjne, nabożeństwa religijne, spotkania polityczne, nie można organizować agitacji politycznych i działań nawołujących do czynów zwyczajowo uważanych za niewłaściwe, poniżających lub obrażających inne osoby.
 9. Koordynator MAL nie ponosi odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo uczestników zgłoszonych wydarzeń, nie obsługuje spotkań organizowanych oddolnie przez mieszkańców, nie zapewnia materiałów biurowych, środków czystości ani produktów spożywczych na spotkania organizowane przez mieszkańców. Koordynator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez uczestników wydarzenia.
 10. Osoby małoletnie poniżej 13. roku życia przebywają w MAL jedynie pod stałą opieką osoby dorosłej. Osoby między 13 a 18. rokiem życia bez opieki osoby dorosłej przebywają na terenie MAL wyłącznie za pisemną zgodą opiekuna prawnego.
 11. Pomieszczenia i wyposażenie MAL powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem opisanym w Regulaminie oraz z dbałością o estetykę wspólnych zasobów.
 12. Na terenie MAL obowiązuje bezwzględny zakaz picia alkoholu, palenia papierosów (w tym również elektronicznych) oraz stosowania innych niedozwolonych używek.
 13. Organizatorzy wydarzeń są zobowiązani do uprzątnięcia użytkowanej przez siebie powierzchni po zakończeniu realizowanych działań.
 14. Wszelkie uszkodzenia powstałe z winy użytkowników powinny być niezwłocznie zgłoszone Koordynatorowi MAL oraz naprawione. Za szkody wyrządzone w mieniu organizatora odpowiada sprawca szkody lub w przypadku małoletniego – jego opiekun prawny.
 15. Na terenie MAL obowiązują zasady zachowania bezpieczeństwa, wzajemnego poszanowania, tolerancji, życzliwości, zaufania.
 16. W przypadku łamania zasad określonych w niniejszym Regulaminie przewiduje się możliwość odmowy dalszego użytkowania i korzystania z zasobów oraz oferty MAL.
 17. W stosunku do osób nieprzestrzegających Regulaminu Koordynator MAL może wezwać do zachowania porządku i zasad bezpieczeństwa, nakazać natychmiastowe opuszczenie obiektu albo zawiadomić organy porządku publicznego.
ZASADY KORZYSTANIA Z KUCHNI
 1. Napoje i posiłki należy spożywać w wyznaczonym do tego miejscu (zaplecze kuchenne).
 2. Używając wyposażenia kuchni należy zapoznać się z instrukcjami BHP poszczególnych urządzeń i bezwzględnie do nich się stosować.
 3. Zabrania się korzystania w kuchni ze sprzętu nienależącego do MAL wykorzystującego energię elektryczną lub posiadającego ruchome nieosłonięte elementy mogące zagrażać bezpieczeństwu użytkowników MAL.
 4. Zabrania się ingerowania w wyposażenie kuchni oraz instalację elektryczną poza ich normalnym użytkowaniem wynikającym z przeznaczenia.
 5. Korzystając z kuchni w ramach oddolnych inicjatyw mieszkańców i wykorzystywania przestrzeni MAL należy zachować szczególną ostrożność. Kuchnia służy do odgrzewania potraw, przygotowywania przekąsek lub prowadzenia tematycznych warsztatów. Nie należy wykorzystywać jej do samodzielnego gotowania potraw.
 6. W kuchni nie mogą przebywać osoby małoletnie bez opieki osoby dorosłej. Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy ani Koordynator MAL nie ponoszą odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu osób, które nie stosują się do przepisów Regulaminu w zakresie korzystania z kuchni.
 7. Każdy z użytkowników kuchni jest zobowiązany dbać o czystość wyposażenia kuchni, a tym samym o pozmywanie po sobie użytych naczyń i sztućców.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu.
 2. Wszelkie pytania oraz wątpliwości dotyczące niniejszego Regulaminu oraz działalności MAL należy kierować mailowo na adres kierownik@terminalkultury.pl