MAL to integralna część Terminala Kultury Gocław dedykowaną mieszkańcom m.st. Warszawa, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców dzielnicy Praga – Południe. MAL jest przestrzenią, w której można realizować lokalne pomysły i działania skierowane na rzecz mieszkańców. Jego istnienie ma sprzyjać nawiązywaniu sąsiedzkich relacji oraz wzbogacać życie społeczno-kulturalne jego bywalców.

Regulamin korzystania z Miejsca Aktywności Lokalnej
(MAL) Terminala Kultury Gocław
 1. Powierzchnię MAL stanowi sala nr 42/parter – 50 m2 z aneksem kuchennym (sala nr 43/parter – 14 m2), sala nr 41/parter – 17m2, sala nr 39/parter – 16m2 oraz sala nr 44/parter – 78 m2.
 2. Przestrzeń i zasoby MAL są udostępniane bezpłatnie wszystkim mieszkańcom, którzy swoje inicjatywy, pomysły zgłoszą z odpowiednim wyprzedzeniem Koordynatorowi MAL.
 3. Wniosek o udostępnienie przestrzeni i zasobów MAL może zgłosić osoba, grupa osób i/lub organizacja pozarządowa. W imieniu osoby lub osób niepełnoletnich inicjatywę zgłasza prawny opiekun, przejmując odpowiedzialność za realizację inicjatywy.
 4. Potrzebę wykorzystania przestrzeni MAL należy zgłosić osobiście do Koordynatora lub mailowo na adres projekty@terminalkultury.pl, a także potwierdzić w formie pisemnej składając stosowny wniosek. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy udostępnienia przestrzeni i zasobów MAL.
 5. Działania realizowane w ramach MAL powinny dotyczyć następujących obszarów:
  • wzmacnianie wspólnoty lokalnej,
  • aktywizowanie społeczności lokalnych,
  • wspieranie integracji na poziomie lokalnym,
  • wymiana doświadczeń i wzajemne uczenie się,
  • budowanie więzi ze szczególnym uwzględnieniem wymiany i integracji międzypokoleniowej.
 6. Przykładowe formy aktywności, jakie mogą odbywać się w ramach udostępniania przestrzeni MAL, to m.in.: dyskusje, warsztaty, prelekcje, zajęcia, turnieje, występy, projekcje filmowe, inne.
 7. Uczestnictwo w inicjatywie oznacza zgodę na udostępnienie własnego wizerunku w mediach publicznych.
 8. W pomieszczeniach MAL-u nie mogą odbywać się działania komercyjne, nabożeństwa religijne, spotkania polityczne, nie można organizować agitacji politycznych i działań nawołujących do czynów zwyczajowo uważanych za niewłaściwe, poniżających lub obrażających inne osoby.
 9. Koordynator MAL nie ponosi odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo uczestników zgłoszonych wydarzeń, nie obsługuje spotkań organizowanych oddolnie przez mieszkańców, nie zapewnia materiałów biurowych, środków czystości ani produktów spożywczych na spotkania organizowane przez mieszkańców. Koordynator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez uczestników wydarzenia.
 10. Osoby małoletnie poniżej 13. roku życia przebywają w MAL jedynie pod stałą opieką osoby dorosłej. Osoby między 13 a 18. rokiem życia bez opieki osoby dorosłej przebywają na terenie MAL wyłącznie za pisemną zgodą opiekuna prawnego.
 11. Pomieszczenia i wyposażenie MAL powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem opisanym w Regulaminie oraz z dbałością o estetykę wspólnych zasobów.
 12. Na terenie MAL obowiązuje bezwzględny zakaz picia alkoholu, palenia papierosów (w tym również elektronicznych) oraz stosowania innych niedozwolonych używek.
 13. Organizatorzy wydarzeń są zobowiązani do uprzątnięcia użytkowanej przez siebie powierzchni po zakończeniu realizowanych działań.
 14. Wszelkie uszkodzenia powstałe z winy użytkowników powinny być niezwłocznie zgłoszone Koordynatorowi MAL oraz naprawione. Za szkody wyrządzone w mieniu organizatora odpowiada sprawca szkody lub w przypadku małoletniego – jego opiekun prawny.
 15. Na terenie MAL obowiązują zasady zachowania bezpieczeństwa, wzajemnego poszanowania, tolerancji, życzliwości, zaufania.
 16. W przypadku łamania zasad określonych w niniejszym Regulaminie przewiduje się możliwość odmowy dalszego użytkowania i korzystania z zasobów oraz oferty MAL.
 17. W stosunku do osób nieprzestrzegających Regulaminu Koordynator MAL może wezwać do zachowania porządku i zasad bezpieczeństwa, nakazać natychmiastowe opuszczenie obiektu albo zawiadomić organy porządku publicznego.
ZASADY KORZYSTANIA Z KUCHNI
 1. Napoje i posiłki należy spożywać w wyznaczonym do tego miejscu (zaplecze kuchenne).
 2. Używając wyposażenia kuchni należy zapoznać się z instrukcjami BHP poszczególnych urządzeń i bezwzględnie do nich się stosować.
 3. Zabrania się korzystania w kuchni ze sprzętu nienależącego do MAL wykorzystującego energię elektryczną lub posiadającego ruchome nieosłonięte elementy mogące zagrażać bezpieczeństwu użytkowników MAL.
 4. Zabrania się ingerowania w wyposażenie kuchni oraz instalację elektryczną poza ich normalnym użytkowaniem wynikającym z przeznaczenia.
 5. Korzystając z kuchni w ramach oddolnych inicjatyw mieszkańców i wykorzystywania przestrzeni MAL należy zachować szczególną ostrożność. Kuchnia służy do odgrzewania potraw, przygotowywania przekąsek lub prowadzenia tematycznych warsztatów. Nie należy wykorzystywać jej do samodzielnego gotowania potraw.
 6. W kuchni nie mogą przebywać osoby małoletnie bez opieki osoby dorosłej. Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy ani Koordynator MAL nie ponoszą odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu osób, które nie stosują się do przepisów Regulaminu w zakresie korzystania z kuchni.
 7. Każdy z użytkowników kuchni jest zobowiązany dbać o czystość wyposażenia kuchni, a tym samym o pozmywanie po sobie użytych naczyń i sztućców.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu.
 2. Wszelkie pytania oraz wątpliwości dotyczące niniejszego Regulaminu oraz działalności MAL należy kierować mailowo na adres kierownik@terminalkultury.pl

MAL (The Local Activity Space) is an integral part of The Goclaw Culture Terminal dedicated to the residents of The Capital city of Warsaw, with particular emphasis on the residents of The Praga – South district. MAL is a space in which local ideas and actions directed towards the residents can be realised. It’s existence is supposed to favour establishing neighbourly relations and enriching the social-cultural life of its participants.

The rules of using The Local Activity Space (MAL) of The Goclaw Culture Terminal

 1. The area of MAL consists of room nr 42/ground level – 50m2 with a kitchen annexe(room nr 43/ground level – 14m2, room nr 41/ground level – 17m2, room nr 39/ground level – 16m2 and room nr 44/ground level – 78 m2.
 2. The area and resources of MAL are made available free of charge to all residents that of their initiatives and ideas will report to the MAL Coordinator with sufficient advance.
 3. A request for access to MAL space and resources may be submitted by a person, a group of people and/or a non-governmental organisation. On behalf of the person or minors, the initiative is submitted by the legal guardian, assuming responsibility for the implementation of the initiative.
 4. The need to use the space of MAL should be reported in person to the Coordinator or by e-mail to the projekty@terminalkultury.pl address, as well as confirmed in writing by submitting an appropriate application. The organizer reserves the right to refuse to provide space and resources of MAL.
 5. Activities realised under the MAL should concern the following areas:
 • strengthening the local community,
 • activating local communities,
 • supporting integration at local level,
 • exchange of experience and mutual learning,
 • building ties with particular emphasis on exchange and integration between generations.
 1. Examples of activities that can take place as part of sharing the MAL space include: discussions, workshops, lectures, classes, tournaments, performances, film screenings, others.
 2. Participation in the initiative means consent to share your own image in public media.
 3. Commercial activities, religious services, political meetings, political agitations and incitement to acts customarily considered improper, degrading or insulting to others may not be held in the premises of the MAL.
 4. The MAL coordinator is not responsible for the health and safety of participants of reported events, does not support meetings organized bottom-up by residents, does not provide office supplies, cleaning products or food products for meetings organized by residents. The coordinator does not take responsibility for items left by the participants of the event.
 5. Minors under the age of 13 are only in MAL under the permanent supervision of an adult. Persons between 13 and 18 years of age without adult supervision stay in the MAL only with the written consent of a legal guardian.
 6. MAL rooms and equipment should be used in accordance with the purpose described in the Regulations and with attention to the aesthetics of common resources.
 7. In the MAL there is an absolute ban on drinking alcohol, smoking cigarettes (including electronic cigarettes) and the use of other prohibited substances.
 8. Event organizers are obliged to clean up the space they use after the completion of their activities.
 9. Any damage caused by the fault of users should be immediately reported to the MAL Coordinator and repaired. The perpetrator of the damage or in the case of a minor – his legal guardian is responsible for damage caused to the organizer’s property.
 10. On the premises of MAL there are rules of keeping safety, mutual respect, tolerance, kindness and trust.
 11. In the event of violation of the rules set out in these Regulations, it is possible to refuse further use of the resources and the offer of MAL.

RULES FOR USING THE KITCHEN

 1. Drinks and meals should be eaten in a designated area (kitchen facilities).
 2. When using kitchen equipment, you should read the health and safety instructions of individual devices and strictly follow them.
 3. It is forbidden to use equipment in the kitchen that does not belong to MAL and uses electricity or has movable, bare elements that may endanger the safety of MAL users.
 4. It is forbidden to interfere with the kitchen equipment and electrical installation outside their normal use resulting from their intended use.
 5. When using the kitchen as part of bottom-up initiatives of residents and the use of MAL space, special care should be taken. The kitchen is used for reheating dishes, preparing snacks or conducting thematic workshops. Do not use it to cook food yourself.
 6. Unaccompanied minors are not allowed in the kitchen. The Praga-Południe District Office of The capital city of Warsaw or the MAL Coordinator are not responsible for damage to the health of persons who do not comply with the provisions of the Regulations regarding the use of the kitchen.
 7. Each kitchen user is obliged to take care of the cleanliness of the kitchen equipment, and thus to wash the dishes and cutlery used.

FINAL PROVISIONS

 1. The Organizer reserves the right to change the Regulations.
 2. Any questions and doubts regarding these Regulations and the activities of MAL should be sent by e-mail to kierownik@terminalkultury.pl