KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż :

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Terminalu Kultury Gocław – Filii Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy jest Dyrektor Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy ul. Podskarbińska 2, 03-833 Warszawa, ul. Podskarbińska 2, 03-833 Warszawa
 2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Terminalu Kultury Gocław – Filii Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy jest Pan Tadeusz Konarski, mail: abi@cpk.art.pl, Tel: 22 277 08 20
 3. Administrator danych osobowych – Dyrektor Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:
  a) organizacji warsztatów oraz zajęć edukacyjno-kulturalnych,
  b) przesyłania informacji dotyczących zajęć organizowanych przez Centrum,
  c) rezerwacji biletów lub wejściówek na wydarzenia kulturalne organizowane przez Centrum.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 roku od zakończenia zajęć, warsztatów lub skasowane niezwłocznie po odbyciu się wydarzenia organizowanego przez Centrum.
 6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa,
 7. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, Rozporządzenia czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie , bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie m.st. Warszawy przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych dobrowolny.
  Jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestnictwa w zajęciach lub warsztatach.
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

PRZYKŁADOWE OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH